www.exgar.com > За Нас > Удостоверения

Удостоверения

Експрес Гаранцион е регистрирана в „Камарата на строителите в България – Централен професионален регистър на строителя".

Чрез удостоверенията, представени по-долу, се сертифицира това, че Експрес Гаранцион е вписана в Централния регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
  • ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортна инфраструктура.
  • ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура.
  • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда.
  • ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство" с класове: 43.99.