www.exgar.com > За Нас > Мисия

Мисия

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД

 

Ръководството на Експрес Гаранцион ООД съзнава, че просперитетът на фирмата и нейната стабилност зависят от нейните клиенти. Затова поставя клиента в центъра на вниманието на всички сътрудници на фирмата. Ние схващаме клиента като наш партньор и затова всеки наш сътрудник се стреми да удовлетворява изискванията и очакванията на клиентите ни.

 

Ръководството на Експрес Гаранцион ООД съзнава, че качествени услуги могат да се създават само с добре подготвени и мотивирани сътрудници. Само мотивирани съ­труд­ници могат да удовлетворяват изискванията и очакванията на клиентите. Само мотивираните сътрудници ще се стремят да запазят работните си места и да осигурят просперитета на фирмата, в която работят. Затова ръководството ще гарантира интересите на своите работници и служители чрез:

 • Адекватно заплащане на труда, съобразно постигнатите резултати;
 • Осигуряване на здравословна и добра работна среда. Това се постига посредством съблюдаване на всички законови и нормативни изисквания чрез изградената система по изискванията на стандарта OHSAS 18001;
 • Възможности за обучение и повишаване на квалификацията;
 • Стимулиране на инициативността и добрият микроклимат във фирмата;
 • Същевременно ръководството изисква от всички свои работници и служители да влагат максимум усилия, старание, инициативност и отговорност при из­пъл­не­ние на трудовите им задължения.

 

Ръководството на Експрес Гаранцион ООД защитава и ин­­те­ресите на фирмата. То се стреми да развива стопанствеността и увеличава печалбите на фирмата. Ръководството се стреми да осигурява стабилно управление и перспективи за развитие на фирмата.

 

Ръководството на Експрес Гаранцион ООД изгражда политика на коректни и взаимно изгодни отношения със своите доставчици. Наш водещ принцип е да работим с качествени материали, добри проекти и нови технологии. Поради това имаме високи изисквания към нашите доставчици и държим да изграждаме с тях дълготрайни отношения на партньорство и взаимно доверие.

 

Ръководството на Експрес Гаранцион ООД има активна обществена позиция и се отнася отговорно към опазването на околната среда, съблюдавайки всички законови и нормативни изисквания чрез изградената система в съответствие със стандарта ISO 14001:

 • Извършваме непрекъснато наблюдение и правим оценка на аспектите на околната среда минимум веднъж годишно и при всяка промяна в технологията на работа;
 • Управляваме стриктно и ефективно въздействието върху факторите на околната среда, което оказваме с нашата дейност;
 • Следим и идентифицираме потенциалните рискове от нежелано въздействие върху околната среда и извършваме стриктен контрол върху това;
 • Имаме отговорно отношение към формираните от нашата дейност отпадъци и осигуряваме тяхното рециклиране или обезвреждане чрез лицензирани за това фирми партньори;
 • Грижим се да осигуряваме максимално добри условия за ефективно използване на енергията и природните ресурси;
 • Поставяме си ежегодни цели за подобряване на Системата за управление на околната среда и се грижим всички сътрудници да са информирани и ангажирани към тяхното постигане.

 

Ръководството на Експрес Гаранцион ООД и сътрудниците й се стремят да откриват непрекъснато възможности за подобряването на дейността във фирмата по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 • Извършваме периодична оценка на риска по отношение на безопасността и здравето и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване злополуки, инциденти и увреждане здравето на нашите робатници и служители;
 • Осигуряваме на нашите работници и служители защитена и безопасна работна среда и осигуряваме всички необходими лични предпазни средства;
 • Стриктно спазваме законодателните изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд;
 • Извършваме периодичен мониторинг на Системата за безопасност и здраве и предприемаме мерки за осигуряване на всички необходими изисквания;
 • Поставяме си ежегодни цели за подобряване на Системата за здраве и безопасност и се грижим всички сътрудници да са информирани и ангажирани към тяхното постигане.

 

Ръководството на Експрес Гаранцион ООД гарантира, че изложените по-горе принципи са из­вестни на всички работници и служители на фирмата, че те разбират техния смисъл и зна­чение и се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с те­зи принципи.