Аквапарк "Аквамания"

Аквапарк ,,Аквамания” – 2014 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • бар басейн А3;

 • сграда А4 и А2;

 • филтърно помещение MR;

 • машинни помещения на С1 – С1М2, С1М3 и ограда;

 • водни атракции;

 • машинни помещения С2М1, С2М2;

 • мост В6, С5 – детска водна площадка – I – ви етап;

 • водни атракции С3 – бърза и бавна река с развлекателен басейн;

 • машинни помещения С3М1, С3М2, С3М3, С3М4, С3М5, С3М6;

 • мостове В1, В2, В3, В4, В5 – II – ри етап;

 • площадкова дъждовна канализация;

 • площадкова битова канализация;

 • площадков водопровод за питейно-битови нужди;

 • площадков водопровод за технически нужди;

 • площадкови кабелни линии НН;

 • парково и алейно осветление;

 • подпорни стени;

 • вътрешна алейна мрежа;

 • кофраж;

 • монтаж на армировка;

 • полагане на бетон;

 • направа на ВиК и ел. инсталации.