Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци

Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, oбщина Костинброд – 2014 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

Същинска техническа рекултивация:

 • запръстяване с почвен слой 20 см. – 21200 куб.м.;

 • полагане на газов дренаж от баластра слой 50 см. – 19400 куб.м.;

 • полагане на глина 50 см. на два пласта по 25 см. – 20000 куб.м.;

 • изграждане на газови кладенци по детайл – 4 бр.;

 • доставка и монтаж на газов факел – 4 бр;

 • перфорирани Ø 110, РЕ 100, SDR17.6 за газоотвеждане – 480 м.;

 • трошен камък за временни експлоатационни пътища по берми и било - Н=30 см. - 1600 куб.м.;

 • пясък за подложен пласт на временни експлоатационни пътища по берми и било - Н=10 см. – 725куб. м.;

 

Дренажна система за инфилтрат:

 • изкоп на траншея за полагане на дренажна тръба;

 • пясъчна подложка за тръба Н=10 см;

 • полагане на перфорирана тръба Ф315,РЕ100 – 214 м.;

 • направа на дренажна призма около тръбата с баластра D16-32mm – 145 куб.м.;

 • направа на ревизионна шахта Ф1000/HDPE H=3m – 3 бр;

 • направа на ревизионна шахта Ф1000/HDPE H=9m – 1 бр;

 • направа на ревизионна шахта Ф1000/HDPE H=11m – 2 бр.