Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа

„Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на град Шумен – етап 2 в рамките на проект № DIR 51011116-23-65 интегриран воден цикъл за град Шумен – етап 2 – оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • СМР на канализационен клон 3 битова;

 • канализационен клон 4 смесена;

 • канализационен клон 5 смесена;

 • канализационен клон 11 разделна;

 • канализационен клон 12 смесена;

 • канализационен клон 15 смесена;

 • тласкател от КПС 2 – ф225;

 • профил 561;

 • отливен канал от дъждопреливник 1, 2, 3 и 4;

 • КПС 2;

 • водопровод по бул.,,Симеон Велики и ул. ,,Дедеагач“;

 • водопровод успореден на клон 15 до Ш1;

 • водопровод до КПС 2;

 • земни работи (изкопи, насипи, уплътняване);

 • полагане на водопроводни и канализационни тръби

 • изграждане на канална помпена станция (вкл. доставка и монтаж на оборудването ѝ); разкъртване и възстановяване на пътни и тротоарни настилки;

 • общо водопровод 5073 м.;

 • общо канализация 9495 м.