Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа,благоустройство и паркоустройство

,,Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, улично осветление, изграждане на велоалея и благоустройство и паркоустройство в УПИ III - 2701 - рекреационни и обществено обслужващи дейности, кв. 630 по плана на гр. Раковски“

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • конструкции;

  • ВиК и ел. инсталации;

  • паркоустройство и благоустройство;

  • реконструкция и рехабилитация на улици;

  • подмяна и изграждане на парково и ново улично осветление;

  • вертикална планировка - озеленяване, изграждане на алеи с улично осветление, доставка и монтаж на детски съоръжения;

  • изграждане на фонтани.