Складова база

Складова база, находяща се в УПИ II-196 Т-Т2, по плана на с.Тополи, oбщина Варна – 2012 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • строителство на административна сграда с РЗП 200 кв. м.;

 • склад 1, склад 2 и склад 3 с РЗП 9050 кв. м.;

 • навес за съхранение на зърнени култури;

 • земни работи;

 • армировъчни работи;

 • бетонови работи;

 • зидарски работи;

 • метална конструкция;

 • монтаж на фасадни и покривни термопанели;

 • външно ВиК захранване;

 • вътрешни ВиК инсталации;

 • външно електрозахранване;

 • площадкови кабелни линии;

 • вертикална планировка;

 • асфалтиране и озеленяване.