СМР за цялостно изграждане на открит тренировъчен басейн с размери 50/20

СМР за цялостно изграждане на открит тренировъчен басейн с размери 50/20, находящ се в УПИ XI, кв.49 по плана на с. Кранево, oбщина Балчик – 2014 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

  • открит басейн с размери 20/50 м. с преливни бордове и прилежащи компенсаторен резервоар и техническо помещение;

  • вертикална планировка;

  • СМР по части: Конструктивна, Архитектурна, ОВК;

  • изпълнени са система за дрениране на високи подпочвени води, уширение на плочниците, площадкова канализация от тръби с диаметър ф200 – 48 м. и ф250 – 43 м.