Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци

Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово – 2014 г.

 

 

Изпълнени са видове работи по части:

 

 • изкоп и преместване на отпадъци – 39912 куб.м.;

 • изравнителен слой от земна маса с дебелина 20 см. – 1660 куб.м.;

 • глинен екран с дебелина 50 см. – 4150 куб.м.;

 • площен дренаж с дебелина 50 см. – 4150 куб.м.;

 • подхумусен слой с дебелина 30 см. – 2490 куб.м.;

 • почва за изграждане на хумусен слой с дебелина 20 см. – 1660 куб.м.;

 • дренажни тръби - 704 м.;

 • земнонасипна канавка - 620 м.;

 • облицована канавка – 50 м.;

 • наблюдателни кладенци – 3 бр.;

 • дълбочинен нивелачен репер – 1 бр.;

 • нивелачни репери за слягане тялото на депото – 2 бр.

 

В Биологичната рекултивация I-ва година са изпълнени следните видове работи:

 • торене и засаждане на фиданки - 11852 бр.;

 • торене и засяване с тревни смески – 3,675 дка.